Copyright © 2017. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

НА

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

И

БЪЛГАРСКАТА УЕБ АСОЦИАЦИЯ

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между Андж-ел ЕООД , гр. София , ж.к. Обеля 2, бл. 244, ап. 21, ЕИК  202798595 ,  представлявано от Наташа Веселинова

наричано   по-долу   за   краткост   ДОСТАВЧИК,   и   клиентите,   наричани   по-долу

ПОЛЗВА ТЕЛИ,     на     електронния     магазин    „LEDs4economy",     наричан     по-долу

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН"

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.    Наименование на Доставчика: АНДЖ-ЕЛ ЕООД

2.    Седалище и адрес на управление: гр. София. ж.к. Обеля 2, бл. 244, ап. 21

3.     Адрес за упражняване на дейността: гр. София. ж.к. Надежда, бул. "Ломско шосе" 86

4.     Данни за кореспонденция:  гр. София, Email:   ang_el@abv.bg    , тел: +3598 99 168 570

5.     Вписване в публични регистри: ЕИК 202798595 ,

6.     Номер      на     удостоверение     за      администратор      на     личните      данни

7.        Надзорни органи:

(1)  Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02)940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2)  Комисия за защита на потребителите

Адрес:
1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,
тел.: 02/980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове

http://ec.europa.eu/odr


 

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202798595

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл.   3.  ЕЛЕКТРОНЕН   МАГАЗИН  е  електронен  магазин,   достъпен  на  адрес  в

Интернет http://www.leds4economy.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват

договори   за   покупко-продажба   и   доставка   на   предлаганите   от   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.  Да  извършат  регистрация   и   създаване   на  профил  за  преглеждане   на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН   и   използване   на   допълнителните   услуги   за
предоставяне на информация;

2.   Да  извършват   електронни   изявления   във   връзка   със   сключването   или
изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на
страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.  Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4.   Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
ЕЛЕКТРОНЕН   МАГАЗИН,   съгласно   поддържаните   от   ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН
начини за разплащане

5.   Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;

6.  Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7.   Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл.   4.   Доставчикът   доставя   стоките   и   гарантира   правата   на   Ползвателите,

предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен

на   страницата   му   в   Интернет   на   адрес  http://www.leds4economy.com/   или   друго   средство   за

комуникация от разстояние.

(2)  По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)  Ползвателите заплащат  на Доставчика  възнаграждение за доставените  стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи
условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет

(4)  Доставчикът   доставя  заявените  от  Ползвателите   стоки  в   сроковете   и  при
условията,   определени  от  Доставчика  на  страницата  на  електронния  магазин  и
съгласно настоящите общи условия.

(5)Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 7.

(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2)  Името   и  паролата  за  отдалечен  достъп  се  определят  от  Ползвателя,   чрез
регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3)  С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното
съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)   Доставчикът   потвърждава   извършената   от   Ползвателя   регистрация,   чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат
и    информация    за    активиране    на    регистрацията.    Получателят    потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което   е  уведомен  за  извършената  регистрация,   изпратено  от Доставчика.   След
потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя  и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.

(5)   При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални   данни.   Ползвателят   своевременно   актуализира   данните,   посочени   в
регистрацията си, в случай на промяна.

(6)   В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания
за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай
Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Ползвателя в съответ